Vedtægter

VEDTÆGTER FOR
FAABORG-MIDTFYN RADIKALE VENSTRE

§  1

Foreningens navn er "FAABORG-MIDTFYN RADIKALE VENSTRE".
Dens geografiske område omfatter Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ret til medlemskab, har alle med bopæl i Faaborg-Midtfyn, der opfylder kravet i Det Radikale Landsforbunds vedtægter § 2 stk.1 hvor der står:
    - som tilslutter sig partiets formål.
    - som ikke er medlem af noget andet politisk parti i Danmark.

Desuden kan medlemmer der er bosiddende i udlandet og ikke medlem af nogen anden radikal kommuneforening optages i foreningen.

§  2
Foreningens formål:
    a) Tilrettelægge og gennemføre et oplysningsarbejde om Det              Radikale Venstres politik for herigennem at skabe vælgertilslutning til partiet.
    b) Få flest mulige radikale vælgere organiseret som medlemmer af den lokale Radikale organisation.
    c) Ved kommunale valg tage initiativ til, at der opstilles en radikal liste samt arbejde for, at der i kommunalbestyrelsen indvælges repræsentanter for Det Radikale Venstre.
    d) Sikre at partiets synspunkter repræsenteret, hvor mulighed herfor er til stede. Samt arbejde for at udbrede kendskabet til kredsens folketingskandidat mellem valgene.

§  3
Bestyrelsen består af min. 7 og max. 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år, + en repræsentant for Radikal Ungdom af 1994, med bopæl i kommunen (med stemmeret).
Foreningen har 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år.
Det tilstræbes, at bestyrelsen dækker kommunen geografisk.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.

§  4
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indvarsles senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, skriftligt (brev eller epost) og i relevante radikale medlemsblade, med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer, der senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse har betalt kontingent.

§  5
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabets forelæggelse.
4. Godkendelse af beretning og regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent til kommuneforeningen.
6. Indkomne forslag.
7. Valg
    a.    Hvert år vælges max. 5/min. 3 eller 4                          bestyrelsesmedlemmer for 2 år, henholdsvis i lige og ulige år, samt 2 suppleanter for 1 år.
    b.    En revisor for 2 år og 1 suppleant for 1 år.
    c.    Landsmødedelegerede (jvf. § 3 stk. 2 i landsforbundets vedtægter).
    d.    Storkredsdelegerede (jvf. § 6 stk. 3 i landsforbundets vedtægter).
    e.    Regionsforsamlingsdelegerede (jvf. § 7 stk. 3 i landsforbundets vedtægter).
    f.    Træffe beslutning om fælles opstilling af folketingskandidater i Fyns Storkreds. 
8. Eventuelt.

§  6
Opstilling til kommunevalg:
På den ordinære generalforsamling forud for et kommunevalg træffes bestemmelse om antal af kandidater på listen, opstillingsform (partiliste eller sideordnet opstilling) og eventuelle geografiske og andre hensyn ved listens sammensætning.
Senest 6 måneder før et kommunevalg fastsætter bestyrelsen tid og sted for opstillingsmødet, der indvarsles efter reglerne i § 4.
Opstilling af kandidatliste til kommunevalget sker på opstillingsmødet.
Dagsorden for opstillingsmødet skal indeholde følgende punkter:

     1.    Valg af dirigent og stemmetællere.
     2.    Debat om og vedtagelse af valgprogram.
     3.    Forslag til kandidater.
     4.    Opstilling af kandidatliste (afstemningsmetode pointmetode).
     5.    Bemyndigelser.
     6.    Eventuelt.

Kandidater kan bringes i forslag før eller under punkt 3.

Lokalforeningsformanden kan være kandidat til EU-valg, folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunalvalg.

Opstillingsmødet kan ved flertalsbeslutning bemyndige bestyrelsen til at træffe alle fornødne beslutninger. Dog kan aftaler om valgforbund kun træffes efter forud indhentet tilslutning fra de på listen opstillede kandidater
Der vælges en bemyndiget stiller til at varetage de officielle opgaver i forbindelsen med listen.

Dette gælder for opstilling i begge kommuner, men stemme kan kun afgives, ved opstilling i bopælskommunen.

§  7
Afstemninger og personvalg (jvf. § 18 i landforbundets vedtægter).
Afstemninger i bestyrelsen: Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 
§  8
Urafstemning: Beslutning om eventuel urafstemning vedrørende personvalg eller emner kan træffes på den ordinære generalforsamling, forudsat at punktet er optaget på dagsordenen eller på en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.
Forslaget skal indeholde afstemningstema og fastsættelse af nærmere bestemmelser for afstemningen afholdelse og optælling.

§  9
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Ved valg af medlemmer til storkreds- og regionsforsamling følges disses forretningsorden.
Indtræder en suppleant, følges det afløste medlems valgperiode.

§ 10
Kontingent: Landsforbundet opkræver hele kontingentet (jvf. § 17 stk.7 i landsforbundets vedtægter) og overfører kommuneforeningens kontingent og bidrag til storkreds- og regionsforsamling til kommuneforeningen. Kommuneforeningen fordeler bidrag til storkreds- og regionsforsamling.

§ 11
Formanden og kassereren tegner foreningen overfor banker og offentlige myndigheder. Formanden og kassereren har fuldmagt over foreningens konti og andre aktiver i pengeinstitutter. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne stiller krav derom, eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.
Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel ellers jævnfør § 4.

§ 13
Bestemmelserne i landsforbundets vedtægter er i øvrigt gældende for foreningen.

§ 14
Vedtægterne kan kun ændres på generalforsamlingen, når forslag herom er indsendt senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ændringer i vedtægterne, der er en følge af ændringer i Det Radikale Venstres landsforbunds vedtægter, kan dog umiddelbart indarbejdes og meddeles på førstkommende ordinære generalforsamling

§ 15
Hvis foreningen nedlægges, er Det Radikale Venstres landsforbunds forretningsudvalg forpligtet til at træffe beslutning om foreningens økonomi og medlemmernes foreningsmæssige tilhørsforhold.

§ 16
Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. april 2018 og træder i kraft samme dag.

Signeret Alfred Andersen, dirigent